Mundësi të Barabarta Punësimi

MUNDËSI TË BARABARTA PUNËSIMI 

Në mënyrë që të sigurojmë punësim dhe mundësi të barabarta për rritje të mëtejshme për të gjithë individët, vendimet e punësimit në Bankers bazohen në merita, kualifikime dhe aftësi.

Bankers nuk ka diskriminim në mundësitë ose praktikat e punësimit në bazë të racës, ngjyrës, fesë, gjinisë, kombësisë, moshës, apo ndonjë karakteristike tjetër të mbrojtur me ligj. 

Kjo politikë rregullon të gjitha aspektet e punësimit, duke përfshirë zgjedhjen, caktimin e vendeve të punës, kompensimin, disiplinën, ndërprerjen, dhe mundësitë për përfitim dhe trajnim.